Niezalogowany
zmień rozmiar:

Rekrutacja  uzupełniająca do klas I szkół podstawowych

w Sosnowcu na rok szkolny 2021/2022


Wprowadzanie wniosków w rekrutacji uzupełniającej zostało zakończone. Wydrukowane wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w szkole pierwszego wyboru w godzinach funkcjonowania placówki od dnia 1 czerwca 2021 r.  do dnia 5 czerwca 2021 r. do godz. 15.00.

 

Wszystkie dzieci zamieszkałe w Sosnowcu mają zapewnione miejsca w szkołach obwodowych. W celu odnalezienia szkoły obwodowej dla danego adresu zamieszkania można użyć wyszukiwarki obwodów dostępnej w menu po lewej stronie serwisu rekrutacyjnego.

W przypadku wyboru  przez rodzica 
w systemie rekrutacyjnym szkoły obwodowej, po wypełnieniu formularza w systemie zostało wygenerowane zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022. Zgłoszenie należy wydrukować i dostarczyć do szkoły obwodowej w terminie do 05.06.2021 do godz. 15.00. 

Rodziców dzieci chcących zapisać dzieci do szkoły obwodowej, która nie dysponowała w rekrutacji uzupełniającej wolnymi miejscami prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. W takim przypadku po wypełnieniu formularza w systemie rekrutacyjnym wygeneruje się Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej na rok szkoły 2021/2022. Wniosek ten należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz w wymaganymi dokumentami do szkoły wskazanej we wniosku jako szkoła pierwszego wyboru w terminie do 05.06.2021 do godz. 15.00. W takim przypadku dziecko weźmie udział w rekrutacji na wolne miejsca pozostałe po zakwalifikowaniu dzieci z obwodu szkoły. W przypadku niezakwalifikowania dziecka do żadnej z wybranych szkół z powodu braku wolnych miejsc, dziecko będzie miało zapewnione miejsce w szkole obwodowej w obwodzie której mieszka.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, w roku szkolnym 2021/2022 do klas I: publicznych szkół podstawowych ogólnodostępnych, w tym oddziałów sportowych w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych; publicznych szkół podstawowych sportowych i mistrzostwa sportowego, dla których Miasto Sosnowiec jest organem prowadzącym.

l.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu
uzupełniającym

1.

Wypełnianie elektronicznego wniosku przez rodziców i złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2021 r. –
- 19.03.2021 r.
do godz. 15.00

01.06.2021r. –
- 05.06.2021 r. do godz. 15.00

2.

Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

26.03.2021 r.
do godz. 12.00

10.06.2021 r.

do godz. 12.00

3.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 31.03.2021 r.
do godz. 15.00

do 17.06.2021 r. godz. 15.00

4.

Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

01.04.2021 r.
godz. 12.00

18.06.2021 r.
godz. 12.00


Kryteria przyjęć w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych dla których ustalono obwód i dla których organem prowadzącym jest Miasto Sosnowiec.

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający
spełnienie kryterium

1

Kandydat uczęszczać będzie do tej samej, wybranej przez rodziców/opiekunów prawnych szkoły, w której rodzeństwo kandydata kontynuuje naukę

10 pkt

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

2

Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a na terenie gminy Sosnowiec i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Sosnowcu

5 pkt
w przypadku jednego rodzica/prawnego opiekuna spełniającego to kryterium

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

10 pkt
w przypadku obojga rodziców/prawnych opiekunów spełniających to kryterium

3

Kandydat wychowuje się w rodzinie niepełnej (rodzic samotnie wychowujący dziecko) i/lub wielodzietnej (rodzina posiadająca minimum troje dzieci)

5 pkt
w przypadku kandydata wychowującego się w rodzinie niepełnej lub wielodzietnej

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

10 pkt
w przypadku kandydata wychowującego się w rodzinie niepełnej i wielodzietnej

4

Szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu

10 pkt

Na podstawie wniosku rekrutacyjnego rodzica/opiekuna prawnego

5

Kandydat ubiega się o przejęcie do szkoły, w której realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

10 pkt

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego


Kryteria przyjęć do klas I sportowych oraz klas I mistrzostwa sportowego w roku szkolnym 2021/2022,
w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Sosnowiec

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału;
3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki, niż liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).
- UCHWAŁA NR 808/LVIII/2018 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych w Sosnowcu
Rekrutacja ID: 133; Wersja: 21.135.315.1044 Harmonogram ID: 654;